مارلیک نام مکانی باستانی واقع در استان گیلان است - مارلیک پیشرو در امر چاپ و نشر کتابهای تخصصی هنر می یاشد

 

مارليك نام مكاني باستاني واقع در استان گيلان است

مارليك ناشر كتابهاي تخصصي هنر و كنكور هنر

  
 

انتشارات مارليك سالهاي متمادي است كه زيرنظربرگزيده ترين صاحبنظران، مولفان،مترجمان،خبرگان رشته هاي هنر كه داراي مدارج علمي وتحصيلات عالي بوده واكثرآنان عضوهئت علمي دانشگاههاي هنري هستندبه تاليف وترجمه كتابهاي جامع وتخصصي درزمينه هنروكنكورهنردست يازيده است وشايدبندرت دانشجوي رشته هنري است كه كتابهاي انتشارات مارليك را مطالعه نكرده باشد.
خواننده ارجمند،، برخي ازعناوين كتابهاي انتشارات مارليك كه درزمينه هاي تخصصي هنروكنكورهنرمنتشرنموده است ازحيث ويژگيهاي علمي وهنري به مراحل نهايي كتاب سال وبرخي ديگرازعناوين اين كتابها به عنوان كتاب برگزيده درجشنواره ها مورد تقديركارشناسان قرارگرفته وعلاوه برآن كتابهاي تخصصي هنر مارليك هميشه به عنوان منابعي معتبربراي نويسندگان ومولفان آثارهنري وازجمله كتابهاي درسي ازجايگاه ويژه اي برخورداربوده است.

       
 
طراحی : فرا سیستم  1388     09186292909  ali.abdolhamidi@gmail.com  0861-4251457